‘विद्यालय तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क भए मात्र बालश्रम न्यून हुन्छ’

विद्यालय तहको शिक्षामा सबै बालाबलिकाको पहुँच पुर्याउन र बालश्रम न्यून गर्न विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुनु पर्ने भनाइ सरोकारावालहरुको छ।