चार्वाक दर्शनको भाष्यमा सत्ता

त्यसैले चार्वाक दर्शनको भनाइ छ– ‘काम एवैक: पुरुषार्थ’ हो राजनीतिक पनि ‘काम एवैक सत्ता, सत्ता, सत्ता।’