सरकारद्वारा प्रशासकीय भवन बनाउन रकम पाउने स्थानीय तह छनौट

सरकारले प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकासका लागि रकम पाउने स्थानीय तहको छनौट गरेको छ।